Temetkezés a Belvárosi templom altemplomában

Urnafülke, illetve kripta megváltásának ügyintézése

  

1. Kapcsolatfelvétel a plébánia irodájában

2. A megváltani kívánt urnafülke, ill. kripta kiválasztása

3. Szerződéskötés

Temetési ügyintézés:

1. Kapcsolatfelvétel a plébánia irodáján, temetési időpont kijelölése a plébános és a temetkezési vállalat naptárával összhangban, az anyakönyvezéshez és nyilvántartáshoz szükséges adatok felvétele.

Ezen első lépés különösen fontos a későbbi nehézségek elkerülése végett! Mivel a temetkezési emlékhely zárt, egyházi intézménynek minősül, ezért a római katolikus egyházfegyelmi és liturgikus előírások, törvények betartása mentén történhet minden ottani cselekmény, így a temetés is. Ennek biztosítása a plébánia feladata, melyet zökkenőmentesen így tud megtenni.


2. A temetkezési vállalattól szükséges szolgáltatások megrendelése.

7.§ 

(1) A temetési szertartásra az elhunyt földi maradványait illetve a hamvakat tartalmazó koporsó/urna ravatalozása a templomtérben történik, a szentmisét megelőző fél órában. A temetési szertartás rendszerint az elhunyt lelki üdvéért bemutatott szentmisével összekapcsolódik: annak elbocsátó szavai után közvetlenül kezdődik a búcsúztatás.

Amennyiben koporsós temetés történik, ennek lebonyolításában a Plébánia által megjelölt temetkezési vállalat vesz részt. A kiválasztott koporsó készülhet fémből, vagy fém kerettel kell rendelkeznie.

Urnás temetés esetén a templomi szolgálattevők állítják fel a ravatalt és a szükséges előkészítési, temetés alatti teendőket ellátják.

A fentiek alapján a szolgáltatások rendszerint a következőket jelentik:

  • urnafülkébe történő elhelyezés esetén: az urna szállítása

  • kriptás temetés esetén: a koporsó szállítása, kriptabontás és falazás, ravatalozás, behelyezés.Amennyiben kriptába urna elhelyezése történik (bővítés okán), úgy az urna szállításán kívül a kriptabontás és falazás is a temetkezési vállalattal intézendő.

Urnás temetések során a ravatalt a plébánia állítja fel, és a behelyezést is ő végzi.


3. Gravíroztatás illetve vésés megrendelése

6.§

A temető egységességének érdekében az eltemettető vállalja, hogy a Plébánia instrukciói szerint készítteti el a sírfeliratot. Ez a következőket jelenti:

A Szent József Teremben illetve az Angyalok Folyosóján (urnafülkés temetkezési helyek) egy, a Plébániától kapott fém lapra gravírozva: vezetéknév, keresztnév (szül.: lánykori vezetéknév, keresztnév), születési, illetve halálozási évszám.

Az Elszenderedés Kápolnájában és a kápolnafolyosón (Szent Illés Útja) illetve a Vértanúk Termében és az Arimateai József Teremben a márvány záró(fed)lapba kézzel illetve géppel történik a betűk bevésése, a plébánia által meghatározott szakember közreműködésével.

A Plébánia csak abban az esetben cseréli a záró(fed)lapot, ha az jelentősen megrongálódott. A javíttatás, csere költségeit - amennyiben a sírhely gondozására jogosult által következett be a károkozás - a rendelkezési joggal bíró köteles megtéríteni.

4. Egyéb

Virágok:

5.§

(1) A temetési szertartásra hozott virágok elhelyezésére csak a plébánia templomában van lehetőség. A virágot hozó elfogadja, hogy ezek a plébánia javára önkéntes adománynak tekintendők, amelyeket a Plébánia köszönettel elfogad. A virágok csak a templom díszítésére kerülnek felhasználásra. A temetőben a temetési szertartás alkalmával egy darab kis méretű koszorú kerülhet elhelyezésre, ezen kívül élővirág elhelyezésére nincsen mód.

 A temető rendje

(Részlet a temetőszabályzatból.)

A temető használatának, a kegyeleti jog gyakorlásának szabályai

4.§

(1) A temetőben mindenki az ilyen temetkezési hely funkciójának, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a látogatók körében megbotránkoztatást kelt vagy kelthet, illetve kegyeletsértő, zavarja vagy akadályozza a kegyeleti jog gyakorlását/gyakorolhatóságát. A temető békéjét megzavaró, amennyiben egyszeri felhívásra nem hagy fel viselkedésével, a templomőr vagy a temetőgondnok által kiutasítható.

(2) A temetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem tartózkodhat.

(3) A temetőbe állatot bevinni, beengedni tilos.

5.§

(1) A temetési szertartásra hozott virágok elhelyezésére csak a Plébánia templomában van lehetőség. A virágot hozó elfogadja, hogy ezek a Plébánia javára önkéntes adománynak tekin-tendők, amelyeket a Plébánia köszönettel elfogad. A virágok csak a templom díszítésére ke-rülnek felhasználásra. A temetőben a temetési szertartás alkalmával egy darab kis méretű ko-szorú kerülhet elhelyezésre, ezen kívül élővirág elhelyezésére nincsen mód.

(2) A temető rendjének megóvása érdekében a sírhely és az urnafülke záró(fed)lapján csak a közepére szerelt akasztóra helyezhető el díszítés. Az ezen felül mégis felszerelt akasztók, vázák, képek, virágok, koszorúk eltávolításra kerülnek. A padlón a sírok elé semmi sem helyezhető.

(3) Engedély nélkül elhelyezett, a temető használati rendjét zavaró tárgyakat a temetőgondnok jogosult eltávolítani.

(4) A temetőben a gyertya, mécses gyújtása tűzvédelmi szempontok alapján tilos. Mécses gyújtására a plébániai misékhez kapcsolódó nyitvatartási időben (a szertartások idejét kivéve!) a templomtérben elhelyezett Mária-kép előtt van lehetőség, az ott elhelyezett mécsesek használatával.

A temetkezési emlékhely új szabályzatáról:

Figyelem!

A szabályzat nem vonatkozik a már korábban megkötött megállapodással rendelkezőkre a rendelkezési jog hosszát és a megváltási díjat illetően!

A temetkezési emlékhely új szabályzata értelmében a rendelkezési idő koporsós kripta esetén 60 év, urnafülke esetén pedig 25 év.

A rendelkezési idő a megváltás napján kezdődik. A temetéskor a fent megjelölt 60, illetve 25 évnek ugyancsak meg kell lennie, ezért akkor időarányos hosszabbítás szükséges.

A megváltási díjak a következőképpen alakulnak:

  • 2 személyes urnafülke:     200 000 Ft
  • 4 személyes urnafülke:     350 000 Ft
  • 1 személyes kripta:            500 000 Ft
  • 2 személyes kripta:         1 000 000 Ft

Amennyiben meglévő kriptát vagy urnafülkét urna-férőhellyel kívánnak bővíteni, a bővítés egységesen:   80 000 Ft/urna

A temetői szabályzatról bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: